פריטים בעגלה 0

(להלן, יחדיו: “התקנון“)

ברוכים הבאים לאתר המכירות של גפן מדיקל (להלן: “האתר”) בהפעלתה של חברת גפן מדיקל בע”מ, ח.פ. 512219361 (להלן: “החברה”).

ההוראות שלהלן, יחד עם מדיניות הפרטיות של החברה, יחולו על שימושך באתר ויהוו את הבסיס המשפטי בכל עניין שבינך לבין החברה. לפיכך, אנא קרא את התקנון בעיון מלא. שימושך באתר מהווה את הסכמתך לאמור בתקנון זה. ככל שאינך מסכים לאמור בתקנון זה, אנא הימנע מלבצע שימוש באתר.

1. כללי

1.1.  התקנון שלהלן כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כמובן שיש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.

1.2. בתקנון זה תוגדר להלן באמצעות איזה מהמונחים: “אתה“, “הלקוח“, “המשתמש“.

1.3. כותרות הסעיפים ניתנו לצורכי נוחות ואין ללמוד מהן לצורך פרשנות מסמך זה.

1.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

1.5. המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונותן.

1.6. האתר ותקנון זה מכילים מידע אשר עוסק בתחום הרפואי. חומר זה מוצג למטרות מידע בלבד ואין לראות בו תחליף לייעוץ שעל המשתמש לקבל מרופא או רוקח. אין להשתמש במידע אשר נכלל באתר או בתקנון זה על מנת לאבחן כל מחלה או בעיה גופנית ואין לראות בו כהנחיה או המלצה לדרך טיפול, מניעה או בקרה בקשר לכל מחלה או בעיה גופנית.

1.7. השימוש באתר ובתכנים שבו מתבצע “כפי שהוא” (“AS IS”), כלומר – ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמש כלשהו ולצרכים פרטיים בלבד. אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות. אין להשתמש בתוכן באופן חלקי או כולל לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.

1.8. התקנון חל על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מכשירי טאבלט למיניהם וכיוצ”ב).

2. הזכות/הכשרות לבצע רכישות באתר

2.1. המשתמש רשאי לבצע רכישות באתר אם הוא ממלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן:

2.1.1. המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות והינו בן 18 שנים או יותר;

2.1.2. המשתמש מבצע שימוש ורכישה למטרה פרטית;

2.1.3. המשתמש ישתמש במוצרים בהתאם להתוויות השימוש המאושרות על ידי משרד הבריאות, וכן להוראות השימוש המצורפות למוצרים;

2.1.4. למשתמש קיימת כתובת למשלוח מוצרים בתחומי מדינת ישראל;

2.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע או להגביל את הגישה לרכישות ו/או לבטל רכישות של משתמשים מכל סיבה שהיא, לרבות (ומבלי לגרוע) אם התנהגותו של המשתמש אינה לפי כללי השימוש המפורטים בתקנון זה, או אם המשתמש מנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר – וזאת מבלי לספק למשתמש כל סיבה.

2.3. החברה עשויה, בכל זמן, באופן זמני או קבוע, לשנות או להפסיק, את פעולת האתר, כולו או מקצתו, על מנת לבצע עבודות תחזוקה ו/או על מנת לבצע שינויים ושיפורים באתר. החברה לא תהיה אחראית לכל שינוי, השעיה או הפרעה בפעולת האתר.

3. רכישת מוצרים

3.1. בכפוף לאמור בסעיף ‏2.2 לעיל, החברה תאפשר למשתמש העומד בתנאי סעיף ‏2.1 לעיל לרכוש מוצרים שונים באמצעות האתר (להלן: “הזמנה”).

3.2. על מנת לבצע הזמנה של מוצר, אחד או יותר, על המשתמש לבחור תחילה את המוצר לרבות סוג וכמות.

3.3. החברה רשאית להגביל את כמות המוצרים (מכל סוג, או מסוגים מסוימים) אשר המשתמש יהיה רשאי לרכוש באתר, דרך כלל או לתקופה מסוימת – והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

3.4. על מנת לבצע את ההזמנה, על המשתמש למלא טופס הזמנה, ובו יציין את פרטיו האישיים, וכן פרטי אמצעי התשלום. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יוכל המשתמש לבצע הזמנה באתר.

3.5. במסגרת הרישום למועדון הלקוחות של החברה (עליו יחול, בנוסף לתקנון זה, גם תקנון נרשם הלקוחות), המשתמש יקבל שם משתמש וסיסמא לאתר. שם המשתמש והסיסמה הינם לשימושו האישי של המשתמש בלבד, וחל איסור מוחלט להעבירם לצד ג’ כלשהו ללא הרשאה מראש ובכתב של החברה. המשתמש מתחייב לנקוט בכל האמצעים לשמירת הסיסמה בסוד, ומתחייב לשאת בעצמו בכל נזק שייגרם לו, לחברה או לצד שלישי כלשהו עקב השימוש בחשבון המשתמש, לרבות בסיסמה על ידי גורם בלתי מורשה. כן מתחייב המשתמש להודיע לחברה באופן מיידי במקרה ששם המשתמש ו/או הסיסמה שלו נודעו לצד ג’ כלשהו.

3.6. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים והמדויקים, אחרת החברה לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה עקב מסירת פרטים שגויים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

מסירת פרטים שגויים בכוונה או ללא הרשאה עלולה להוות עבירה על החוק. נגד לקוח המגיש פרטים שגויים עלולים להינקט הליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

3.7. במעמד ביצוע ההזמנה, יבחר המשתמש באחד מאמצעי התשלום הזמינים באתר, כפי שיתעדכנו מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה של החברה.

3.8. ככל שהמשתמש בחר לבצע את ההזמנה באשראי, לאחר הזנת הפרטים כאמור בסעיף ‏3.4 לעיל, ואישור הלקוח את הזמנתו, המערכת תבצע אימות פרטי כרטיס האשראי באמצעות חברת סליקה חיצונית. ככל שנבחר יישום תשלומים, כגון Google Pay (להלן: “יישום התשלומים“) או כל יישום אחר אשר יתאפשר באתר מעת לעת, יתבצע אימות מול יישום התשלומים.

3.9. ככל שההזמנה לא אושרה ע”י חברת האשראי או יישום התשלומים הרלוונטי, יידרש הלקוח ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של החברה באופן המפורט בסעיף ‏5 להלן, לצורך ביצוע התשלום. במקרה כאמור, יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה על ידי חברת האשראי או יישום התשלומים.

3.10. לאחר שהתקבל אצל החברה אישור מחברת האשראי/יישום התשלומים בגין ההזמנה, תישלח ללקוח הודעת אישור על ביצוע ההזמנה בדואר אלקטרוני לכתובת שהוזנה בעת מילוי טופס ההזמנה (להלן: “אישור ביצוע הזמנה”).

3.11. למען הסר ספק יובהר, כי ביצוע ההזמנה ייחשב כמושלם רק לאחר קבלת אישור על ביצוע התשלום אצל החברה. ללא אישור ביצוע התשלום כאמור, תהא החברה רשאית לראות את העסקה כמבוטלת והחברה לא תהיה מחויבת כלפי הלקוח בשום דרך, לרבות לא בשמירת המוצר במלאי.

3.12. החברה רשאית לעדכן את מגוון המוצרים באתר, מחיריהם, תעריפי המשלוחים ושאר תנאי המכירה, מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר הידוע בעת ביצוע ההזמנה. אם עודכנו המחירים טרם השלמת ביצוע ההזמנה, יחויב הלקוח באתר לפי המחירים המעודכנים.

3.13. המחירים המופיעים באתר כוללים מע”מ.

3.14. החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות וכן רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

3.15. מובהר כי ייתכן שמגוון המוצרים (וכן מחירי המוצרים ושאר תנאי המכירה) המוצגים באתר יהיו שונים ממגוון המוצרים (וכן מחירי המוצרים ושאר תנאי המכירה) הנמכרים על ידי החברה שלא דרך האתר. ככל שהמשתמש מעונין לרכוש מוצר שלא דרך האתר או לרכוש מוצר פלוני שאינו מוצג באתר, מוזמן הוא לפנות לשירות הלקוחות של החברה באופן המפורט בסעיף ‏5 להלן.

3.16. אין החברה מתחייבת להחזיק מלאי של כל סוגי המוצרים המופיעים באתר. ביצוע ההזמנה והתחייבות החברה לספקה, מותנים בזמינות המוצר במלאי החברה במועד אישור ביצוע ההזמנה. ככל שהמוצר לא קיים במלאי, החברה תהיה רשאית לבטל ההזמנה. יובהר כי גם אם לא צוין באתר כי המוצר אינו קיים במלאי או שהמוצר לא הורד מהאתר עד למועד אישור ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת לספק את המוצר ו/או את ההזמנה, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף, אשר נגרם ללקוח ו/או לצד שלישי. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתה של החברה להשיב ללקוח כל סכום ששילם ככל שאכן שילם לחברה, או לבטל את החיוב ככל שבוצע.

4. תנאי אספקה, הובלה ומשלוח

4.1. החברה תספק את ההזמנה לכתובת בישראל שהוזנה בטופס ההזמנה (להלן: “המשלוח”).

4.2. בהתאם לבחירת הלקוח, ההזמנה תימסר באחת מהדרכים המפורטות במדיניות המשלוחים של החברה (להלן: “מדיניות המשלוחים“).

4.3. השליחויות מתבצעות על ידי חברות שילוח חיצוניות, שהחברה אינה אחראית על שירותיהן, לרבות בכל הקשור לעיכובים במשלוחים שיבצעו. יחד עם זאת, בכל בעיה ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות שלנו בטלפון 6364*. פרטים מלאים מפורטים בסעיף ‏5.1 להלן.

בכל מקרה, אחריות החברה לכל עיכוב או איחור באספקת מוצרים לא תעלה על דמי המשלוח ששולמו על ידי הלקוח.

4.4. הלקוח אחראי לקבלת המשלוח על ידי אדם מעל גיל 18, על ידו או על ידי מי מטעמו.

4.5. לא סופק המשלוח מסיבה הקשורה בלקוח, לרבות אך מבלי לגרוע, עקב מסירת פרטים שגויים ו/או לא נכונים ו/או לא מדויקים בעת ביצוע ההזמנה או מכיוון שהלקוח לא היה בכתובת אספקת המשלוח בשעה היעודה, יחויב הלקוח בעלות דמי המשלוח ודמי הטיפול בגין המשלוח.

למרות האמור לעיל ובמדיניות המשלוחים, החברה ו/או חברת השילוח רשאים לסרב לספק הזמנה לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. במקרה כזה, יתואם אופן ביצוע המשלוח מראש עם הלקוח.

5. שירות לקוחות

5.1. בשאלות לגבי המוצרים, לפרטים נוספים בקשר לאתר, פעילותו ואופן ביצוע הזמנות, לקבלת הדרכות, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באחד מהאמצעים הבאים:

· בטלפון: 6364* בין השעות 18:00 – 08:30, בימים א’ עד ה’, בימי ו’ ובערבי חג בין השעות 8:30-12:15;
· בדואר אלקטרוני cs@geffenmedical.com;
· בפקס: 03-6900331;
· כתובת: גפן מדיקל בע”מ, רחוב הירקון 5B, בני ברק 5120125

5.2. נציגי שירות הלקוחות יעמדו לשירות הלקוחות בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, לאופן השימוש ובכל נושא אחר, וזאת על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

6. ביטולים והחזרות מוצרים

6.1. לקוח שביצע הזמנה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“), וכן בהתאם לתנאים כדלקמן:

6.1.1. לקוח שביצע עסקה לרכישת מוצרים באתר, יהא רשאי לבטל את רכישת המוצרים, מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצרים, או מיום קבלת מסמך הגילוי (לפי המאוחר מביניהם), או להחליפם. האמור לא חל ביחס למוצרים שנרכשו על ידי המשתמש בחנויות של הרשת.

6.1.2. ככל שהמשתמש הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (כהגדרתם מונחים אלה בחוק הגנת הצרכן), המשתמש רשאי לבטל את העסקה החל ממועד ביצוע העסקה, ועד 4 חודשים מיום קבלת המוצרים או מיום קבלת מסמך הגילוי (לפי המאוחר מביניהם), ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לבין המשתמש. החברה תהיה רשאית לדרוש מהמשתמש להציג תעודה מתאימה, והכול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

6.1.3. הייתה למשתמש זכות לבטל את העסקה על פי חוק הגנת הצרכן, יתאפשר לו לעשות כן באמצעות הודעת ביטול שתימסר לחברה או בקשה להחלפת המוצרים (ביחד להלן: “ההודעה“) באחת מהדרכים הבאות.

6.1.3.1. בטלפון: 6364* בין השעות 18:00 – 08:30, בימים א’ עד ה’, בימי ו’ ובערבי חג בין השעות 8:30-12:15;

6.1.3.2. בדוא”ל: cs@geffenmedical.com

6.1.3.3. בפקס: 03-6900331

6.1.3.4. בכתובת: גפן מדיקל בע”מ, רחוב הירקון 5B, בני ברק 5120125

6.1.3.5. באתר האינטרנט

6.1.4. ככל שהלקוח מבקש לבטל את העסקה לאחר שקיבל את המוצרים לידיו, הלקוח ישיב, על חשבונו, את המוצרים לידי החברה או באמצעות שליח מטעם החברה. בחר המשתמש להחזיר את המוצרים באמצעות שליח מטעם החברה, המשתמש יתאם את מועד הגעת השליח עם החברה. דמי המשלוח יהיו בהתאם לתעריפי המשלוחים של החברה. החברה רשאית לעדכן את תעריפי המשלוח כאמור מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

6.1.5. על אף האמור לעיל, ככל שהביטול נבע מפגם או אי התאמה במוצר ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, החברה תאסוף את המוצרים מהמקום בו נמסרו המוצרים למשתמש. המשתמש יתאם מועד איסוף המוצרים עם החברה באמצעות יצירת קשר עם החברה כמפורט בסעיף 5.1 לעיל.

6.1.6. לא ניתן לבצע החלפות או החזרות של פריט בודד שנמכר כחלק מערכה או סט. ביטול העסקה יתאפשר רק ביחס לערכה ו/או סט בכללותם.

6.1.7. החברה תחזיר ללקוח, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול את אותו חלק ממחיר העסקה ששילם הלקוח בגין המוצרים. המשתמש ישמור את החשבונית עד לקבלת אישור שההחזר הכספי בוצע.

6.1.8. החברה תהיה רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים, ובלבד שהביטול לא נבע מפגם או קלקול במוצר ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

6.1.9. ביטול עסקה והחזר כספי יתאפשרו רק בכרטיס האשראי באמצעותו בוצעה ההזמנה באתר.

6.1.10. זכותו של הלקוח לבטל עסקה אינה גורעת מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של ביטול עסקה ו/או החזרת מוצרים אם החברה תיווכח כי ערכם פחת, לרבות כתוצאה מהרעה או שינוי במצבם בזמן שהיו ברשותו של הלקוח.

6.1.11. מובהר כי מדיניות החלפת מוצרים שנרכשו בחנויות ו/או סניפים של החברה – אינה חלה ביחס למוצרים הנרכשים באתר או טלפונית.

6.1.12. למען הסר ספק, לא ניתן להחזיר טובין פסידים, מוצרי מזון, טובין אשר יוצאו במיוחד עבור הלקוח, טובין אשר ניתנים לשכפול ו/או העתקה אשר אריזתם נפתחה, ומוצרים שעל פי דין אין להחזירם לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, חיישנים (Sensors) ומקלוני הבדיקה (Test Strips).

6.5. ביטול הזמנה ע”י החברה והפסקת פעילות האתר:

6.5.1. החברה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הזמנת הלקוח, וזאת מכל סיבה שהיא, וללא חובת פירוט כלפי הלקוח.

6.5.2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, במקרה שבו לאחר סיום מכירה התגלה כי מוצר פלוני אזל מהמלאי, רשאית החברה לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ו/או הפסד, בין אם ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי.

6.6. מובהר בזאת כי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981, החלות, המחייבות והתקפות במועד ביצוע ההזמנה הן ההוראות המחייבות אף אם בתקנון זה או באתר נזכר אחרת.

7. מבצעים, הטבות והנחות

7.1. החברה רשאית להציע באתר מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי מבצעים, הטבות, הנחות ועוד וכן רשאית בכל עת להפסיק את כל אלה, להחליפם או לשנותם, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

7.2. החברה רשאית לשנות ו/או לעדכן מעת לעת מבצעים, הנחות, הטבות ועוד ובין היתר אך לא רק לשנות את המועדים, להפסיקם או להאריך אותם, והכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

7.3. אין ללקוח זכות קנויה ליהנות ממבצעים, הנחות, הטבות ועוד. כל שינוי בפרטי ההזמנה או במחירה, תהיה סיבתו אשר תהיה, יגרור אחריו בדיקה מחודשת של זכאות המשתמש למבצע, הטבה, הנחה.

7.4. במקרה של ביטול עסקה לרכישת מוצר שנקנה במבצע או באמצעות שימוש בהטבה, הסכום שיוחזר, ככל שעומדת לו הזכות לקבלת החזר כספי, יהיה זה ששולם בפועל (כלומר לאחר מימוש המבצע או מימוש ההטבה).

7.5. למרות האמור בסעיף 7.4 לעיל, מוצרים שנרכשו בתנאי “מכירה מיוחדת” (למשל 1+1, 3 ב-100 ₪) ו/או בהטבות, יוחזרו על פי אותם תנאי הרכישה (בהחזרה של כל המוצרים). ככל שיוחזרו רק חלק מהמוצרים, החזר הכספי ו/או שובר זיכוי (לפי העניין) יינתן בהתאם לשיעור ההנחה היחסי שניתן בפועל בגין המוצר, בעת הרכישה.

7.6. במבצע/הנחה/הטבה בהם משתתפים יותר ממוצר אחד, המבצע/הנחה/הטבה תינתן על המוצר הזול מבניהם. במימוש המבצע/הטבה/הנחה יותר מפעם אחת, המבצע/הטבה/הנחה  תינתן על הפריטים הזולים ביותר בהזמנה.

8. אחריות ושירות

8.1. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או ללקוח ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש כלשהו ו/או כתוצאה מהזמנה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא  – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

8.2. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר אודות המוצרים והשירותים הניתנים על ידה יהיה מדויק. עם זאת, יובהר כי עלולים להופיע באתר, בתום לב, אי-דיוקים או שגיאות. המידע המוצג באתר מוצג במתכונת “AS IS” (כמות שהוא) והחברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מאי-דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר באתר, במחירו, בתנאי התשלום, או בתמונת המוצר, תהא החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הרכישה הספציפית ולזכות את הלקוח בהחזר כספי מלא.

8.3. תמונות וסרטוני המוצרים המוצגים באתר נועדו להמחשה ולאילוסטרציה בלבד, ואינן מחייבות את החברה. מובהר כי ייתכנו הבדלים בין התמונות ו/או הסרטונים המוצגים באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

8.4. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או בנזק תוצאתי.

8.5. בכפוף לכל דין, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שהזין הלקוח במהלך פעולת ביצוע ההזמנה יאבד או יגיע לגורם כלשהו שאינו החברה ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

8.6. במידה שגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה יעכבו את אספקת המוצרים ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יגרמו תקלות במחשוב ו/או במערכות הטלפון ו/או בכל גורם תקשורת אחר הרלוונטי להשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר יימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של אספקת המוצרים, ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר באתר לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית החברה לבטל את ההתקשרות עם הלקוחות, כולם או חלקם, ו/או להפסיק את פעילות האתר. בסעיף זה “כוח עליון” משמעו כבמקובל על פי דין ולרבות שביתות, השבתות, אסונות טבע, מזג אוויר חריג, תקלות במערכת המחשוב, תקלות במערכת טלפונים או דואר אלקטרוני, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי, או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

8.7. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח במוצרים שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה. ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באופן האמור בסעיף ‏5 לעיל לקבלת עזרה ו/או מידע נוסף.

8.8. בנוסף לאמור לעיל, מובהר בזאת, כי ה”קורא” (Reader) והחיישנים (Sensors)  אשר החברה מוכרת, מיועדים לעבוד יחדיו. יובהר ויודגש, כי במקרה שבו המשתמש יעשה שימוש ב”קורא” (Reader) שנרכש מגורם שאינו החברה, יחד עם חיישנים(Sensors)  אשר נרכשו מהחברה (או להיפך), לוקח הוא על עצמו סיכון חמור לפיו ייתכן שהמוצרים לא יעבדו אחד עם השני או שתפקודם ייפגע באופן אחר. מובהר כי שירות הלקוחות של החברה לא יוכל לספק תמיכה ל”קורא” (Reader) ו/או חיישנים(Sensors)  ו/או כל מוצר אחר שלא נרכש/ו מהחברה. כן מובהר, כי במקרה כזה לחברה לא תהיה כל חובה לספק למשתמש הדרכה, שירות או אחריות, הן לגבי ה”קורא”(Reader) , הן לגבי החיישנים(Sensors)  והן לגבי כל מוצר אחר שלא נרכש מהחברה, והחברה לא תישא בכל נזק שהוא שיגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש כאמור לעיל.

8.9. מבלי לפגוע באמור לעיל, יובהר כי החיישנים(Sensors)  מיועדים למכירה במדינה ספציפית ומותאמים לקוראים(Readers)  שנמכרו באותה מדינה ולאפליקציות או תוכנות שנמכרו באותה מדינה. חיישנים שנרכשו במדינה אחת אינם בהכרח תואמים לקוראים, אפליקציות או תוכנות ממדינות אחרות. כל האמור בסעיף 7.8 לעיל ביחס ל”קורא” (Reader) שנרכש מגורם שאינו החברה יחול על שימוש באפליקציה או תוכנה ממדינה אחרת, קרי שאינה נרכשה בישראל.

8.10. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים המופעלים באופן עצמאי. לאתרים מקושרים עשויות להיות הודעות או מדיניות פרטיות משלהם, שאנו מציעים שתקרא במידה שאתה מבקר בהם. ככל שאתרים מקושרים שאתה מבקר בהם אינם בבעלות החברה או בשליטתה, החברה אינה אחראית לתוכן האתרים, לשימוש בהם או לנהלי הפרטיות שלהם.

9. קניין רוחני

9.1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה הבלעדי של החברה. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר החברה, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד’), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

9.2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקודי מחשב), בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

9.3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע”י החברה, בבסיס הנתונים של החברה, ברשימות המוצרים המופיעים באתר או בפרטים אחרים המתפרסמים בו בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.

9.4. שם החברה, וכן שמות מותגי המוצרים, סימני המסחר של החברה (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושה של החברה או של ספקיה (לפי העניין) בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

9.5. אייקונים (icons), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה או של ספקיה (לפי העניין). כל שימוש בקניינה זה של החברה או של ספקיה (לפי העניין) יעשה על פי הוראות תקנון זה בלבד.

9.6. אין לעשות שום שימוש בשום סימן מסחרי או עיצוב של מוצר המופיעים באתר או בצילומים המצויים באתר שהינם קניין רוחני מוגן, הן מכוח הדין בישראל והן מכוח אמנות בינלאומיות אליהן הצטרפה מדינת ישראל.

9.7. אם מסיבה כלשהי הנך סבור שזכות קניין רוחני מסוימת שלך הופרה, כך שתוכן מסוים באתר שייך לך, אנא צור עמנו קשר באמצעות אמצעי התקשורת המנויים בסעיף ‏5 לתנאי השימוש והמכירה לעיל.

10. פטור מאחריות; ויתור

10.1. בכפוף לכל דין, האתר, תוכנו, והמוצרים והשירותים המתפרסמים בו, מסופקים כמות שהם, על בסיס “AS IS” בהתאם לזמינות ועם כל הטעויות, ללא אחריות מכל סוג, במפורש או מכללא. החברה אינה אחראית לאיכותו המסחרית של המידע או להתאמתו לכל מטרה.

10.2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‏7.2 לעיל, החברה עושה כמיטב יכולתה להבטיח את הדיוק והעדכניות של המידע אשר מוצג באתר. עם זאת, החברה אינה יכולה לערוב באופן מלא למידת הדיוק, הפרטניות ולתכיפות העדכון של המידע אשר מועמד לרשות המשתמש. בשל כך, אין החברה או מי מטעמה, לרבות עובדים, בעלי מניות, דירקטורים, מנהלים, נושאי משרה או יועצים, אחראים (באופן מפורש או משתמע) לכל מידע לא מדויק או לא עדכני או להשמטה של מידע; לכל נזק אשר ייגרם עקב שינוי במידע או בחומרים המוצגים באתר; לכל נזק, ישיר או עקיף, ללא קשר לסיבתו, מקורו, אופיו או תוצאותיו, אשר נגרם כתוצאה מגישה או חוסר יכולת לגשת לאתר, וכן כתוצאה משימוש באתר (לרבות כל נזק או וירוס אשר עלול לפגוע במערכת המחשב של המשתמש).

10.3. החברה לא מעניקה כל מצג או הצהרה כי האתר, התוכן, המוצרים והשירותים יינתנו ללא תקלות או ללא הפרעה; שהתקלות תתוקנה; או שהאתר או השרתים המכילים את המידע הכלול באתר מוגנים מפני רכיבים מזיקים, לרבות אך לא רק, וירוסים. המשתמש מצהיר כי שימושו באתר הוא בסיכונו הבלעדי.

10.4. החברה לא תהא אחראית בגין כל אובדן או נזק מכל סוג שהוא (לרבות אך לא רק – נזקים ישירים, עקיפים, כלכליים, לדוגמא, מיוחדים, עונשיים, מקריים או תוצאתיים) הקשורים, במישרין או בעקיפין, לאתר; לתוכן; למוצרים ולשירותים הקשורים באתר; לחוסר יכולת לעשות שימוש בהם; למחשב, למכשיר נייד או לציוד אחר של המשתמש, לרבות אך לא רק, נזק כתוצאה מהפרת האבטחה, אבדן ו/או שימוש לא מורשה בשם המשתמש והסיסמה, או מוירוסים, באגים, התערבות מכוונת, מרמה, טעות, מחדל, הפרעה, תקלה, עיכוב בהפעלה או בתשדורת, כשל במערכות המחשב או ברשת או כל כשל טכני או אחר, לרבות אך לא רק, אי-דיוק התוצאות או אי-תפקוד אחר, בין אם היה ניתן לצפותו ובין אם לאו, בין אם בהסכם, רשלנות החברה, אחריות מוחלטת או בנזיקין.

10.5. החברה לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי כל צד אחר בגין אובדן, נזק או פגיעה, לרבות אך לא רק, מוות או פציעה אישית, והכל במידה שמתיר החוק.

10.6. החברה אינה אחראית לפעולות, לתוכן או למידע של צדדים שלישיים, והמשתמש משחרר את החברה מכל טענה ונזק, ידועים או שאינם ידועים, הנובעים או קשורים לטענה כנגד צדדים שלישיים כאמור.

10.7. החברה לא מבטיחה שהשימוש באתר, התוכן, המוצרים והשירותים הקשורים באתר הינו בהתאם להוראות החוק בתחום שיפוט מסויים, אלא בתחום שיפוטה של מדינת ישראל בלבד. בגישה או עשיית שימוש באתר, בתוכן, במוצרים ובשירותים הקשורים באתר אתה מצהיר שכל פעילויותיך חוקיות בכל תחום שיפוט בו אתה נכנס או עושה שימוש באתר.

11. שימושים אסורים

הפעולות הבאות הינן אסורות והמשתמש איננו רשאי (ואיננו רשאי להתיר לכל צד שלישי) לבצע את הפעולות הבאות:

11.1. להשתמש באתר ו/או בתוכן לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, בלתי-מורשית ו/או אסורה.

11.2. להשתמש באתר ו/או בתוכן למטרות מסחריות או שאינן פרטיות.

11.3. להסיר או להפריד מהתוכן ו/או מהאתר כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של החברה או נותני הרישיון שלה, לרבות כל ההודעות הקנייניות המופיעות בהם (כגון ©, TM או ®).

11.4. להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות, או לאסוף מידע אישי אודות משתמשים, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל רובוט, עכביש, זחלן, כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס לאתר ולאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע.

11.5. לפגוע ולשבש פעולות האתר או השרתים או הרשתות המאחסנות את האתר.

11.6. לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול על תשתית האתר.

11.7. לעקוף את האמצעים בהם החברה משתמשת על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתר.

11.8.  להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לבצע הנדסה חוזרת, להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דה-קומפילציה, או להפריד כל חלק בתוכן או באתר, או להציג לציבור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע, להפיץ, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להעביר, להלוות, לעבד, לאסוף, לשלב עם תוכנה אחרת – של כל חומר הכפוף לזכויות קנייניות של החברה, לרבות קניין רוחני של החברה.

11.9. למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לאתר.

11.10. להפר את תנאי השימוש וכל חלק מהם.

11.11. להפר הוראות כל דין בקשר עם השימוש באתר.

12. הפרת תנאי השימוש

הייתה לחברה סיבה לחשוד כי הפר לקוח תנאי מתנאי השימוש, החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, לנקוט באחת או יותר מהפעולות המפורטות להלן, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד העומדים לחברה על פי דין:

12.1. לחסום את גישת הלקוח לאתר;

12.2. לבטל את ההזמנה של הלקוח;

12.3. לדרוש ו/או לתבוע מהלקוח כל סעד לו היא זכאית על פי כל דין.

13. שיפוי

13.1. המשתמש מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תקנון זה.

14. תנאים נוספים

14.1. תקנון זה מתאר ומהווה את מערכת היחסים בין החברה לבין הלקוח.

14.2. ככל שהוראה מהוראות תנאי שימוש אלה, תקבע על ידי ביהמ”ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

14.3. אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה לפי כל דין.

14.4. ויתור, הימנעות מפעולה במועד או מתן ארכה לא ייחשב כויתור של החברה על זכות מזכויותיה לפי תנאי שימוש אלה או על פי דין, ולא ישמש מניעה לתביעה על ידה או מי מטעמה, אלא אם כן נעשה ויתור כזה באופן מפורש ובכתב.

14.5. הלקוח לא יהיה רשאי להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי תקנון זה לאחר. החברה תוכל להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לאחר. זכויות הלקוח לא תפגענה במקרה כזה.

14.6. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט בת”א-יפו.

14.7. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן. תקנון עדכני שיפורסם באתר יחייב את משתמשי האתר ומבצעי הפעולות בו.

 

מעודכן לחודש ינואר 2024

 

מדיניות משלוחים

תנאי אספקה, הובלה ומשלוח

סוג המשלוח עלות זמן אספקה* החבילה תגיע אל דגשים
שליחות עד הבית 49 ₪ 1-5 ימי עסקים בית/משרד הלקוח

ימים א-ה 08:00 עד 17:00

חברת השליחויות תישלח הודעה למספר הטלפון הנייד המעודכן בהזמנה ביום השליחות, עם מספר הטלפון הנייד של השליח. השליח יתאם טלפונית בסמוך להגעתו, חשוב להיות זמינים

*ייתכנו עיכובים בהגעת השליח ביישובים מרוחקים

לוקר DONE 35 ₪ 1-3 ימי עסקים מבחר עמדות לוקרים של DONE ברחבי הארץ חברת DONE תשלח הודעה למספר הטלפון הנייד המעודכן בהזמנה, ברגע שהחבילה תהיה בלוקר.

החבילה תהיה זמינה בלוקר ל- 48 שעות ממועד הגעתה

ייתכנו עיכובים בהגעת השליח ביישובים מרוחקים

איסוף עצמי – תל אביב חינם עד 6 ימי עסקים מרפאת DMC מתחם סי אנד סאן,

הרצל רוזנבלום 6 תל אביב

ימים א-ה 8:30 עד 17:00.

הודעה תישלח למספר הטלפון הנייד המעודכן בהזמנה ברגע שהחבילה תהיה מוכנה לאיסוף

 

איסוף עצמי – מודיעין חינם 2 ימי עסקים מרכז לוגיסטיקה גפן מדיקל

צלע ההר 1 במודיעין.

ימים א-ה 8:30 עד 15:00

הודעה תישלח למספר הטלפון הנייד המעודכן בהזמנה ברגע שהחבילה תהיה מוכנה לאיסוף

*החברה אינה אחראית לזמני המשלוח של דואר ישראל או של חברות השילוח.

שימו לב, עבור הזמנות שיתקבלו ביום עסקים לאחר השעה 12:00 בצהרים או הזמנות שיתקבלו בימי שישי או בימים שאינם ימי עסקים, יום העסקים הראשון יחשב יום העסקים הראשון הבא.

“ימי עסקים” – ימים א’- ה’, למעט ערבי חג, חגים ומועדי ישראל וימי שבתון כלליים במשק.

 

משלוח עד הבית

הודעת SMS מחברת השליחויות תישלח למספר הטלפון הנייד של הלקוח כפי שמעודכן בטופס ההזמנה ביום השליחות עם מספר הטלפון הנייד של השליח, שיתאם טלפונית בסמוך להגעתו, לכן מומלץ להיות זמינים. שעות המשלוחים בימים א-ה בין השעות 08:00 ל- 17:00. ייתכנו עיכובים בהגעת השליח במידה שמדובר ביישובים מרוחקים.

-בהזמנת מזון רפואי, נציג מטעם חברת השליחות ייצור קשר עם הלקוח לתיאום הגעה, יום לפני הגעת המשלוח. זמני האספקה  הם בימים א-ה בין השעות 09:00 ועד 15:00.

-חשוב לוודא כי מספר הטלפון שנמסר בעת הרכישה מעודכן, על מנת שחברת השליחויות תוכל לתאם את השליחות.

 

DONE

זמן אספקה 1-3 ימי עסקים במבחר עמדות לוקרים של DONE ברחבי הארץ.

חברת  DONE תשלח הודעה אל מספר הטלפון הנייד המעודכן בהזמנה ברגע שהחבילה תגיע ללוקר.

החבילה תהיה זמינה בלוקר ל- 48 שעות.

 

איסוף עצמי מהמרכז הרפואי DMC

זמן אספקה עד 6 ימי עסקים.

מסרון יישלח למספר הטלפון הנייד המעודכן בהזמנה כאשר ההזמנה תהיה מוכנה לאיסוף. זמני איסוף: ימים א-ה בין השעות 08:30 ועד 17:00 .ערבי חג וחול המועד: סגור

 

איסוף עצמי מרכז לוגיסטיקה גפן מדיקל מודיעין

זמן אספקה 2 ימי עסקים.

מסרון יישלח למספר הטלפון הנייד המעודכן בהזמנה כאשר ההזמנה תהיה מוכנה לאיסוף. זמני איסוף: ימים א-ה בין השעות 08:30 ועד 15:00 .ערבי חג וחול המועד: סגור

חוות דעת

מהי חוויתך באתר החדש שלנו?