logo_header

תנאי שימוש ומכירה; מדיניות הגנת הפרטיות

( להלן, יחדיו: "התקנון")

ברוכים הבאים לאתר המכירות של גפן מדיקל (להלן: "האתר") בהפעלתה של חברת גפן מדיקל
בע"מ, ח.פ. 512219361 (להלן: "החברה").

ההוראות שלהלן יחולו על שימושך באתר ויהוו את הבסיס המשפטי בכל עניין שבינך לבין החברה. לפיכך, אנא הדפס וקרא את התקנון בעיון מלא. שימושך באתר מהווה את הסכמתך לאמור בתקנון זה. ככל שאינך מסכים לאמור בתקנון זה, אנא הימנע מלבצע שימוש באתר.

 1. כללי
  1. התקנון שלהלן כולל בתוכו גם את מדיניות הגנת הפרטיות, אשר מופיעה בעמוד 11 להלן ואשר מהווה חלק אינטגרלי ובלתי נפרד ממנו.
  2. התקנון שלהלן כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כמובן שיש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.
  3. בתקנון זה תוגדר להלן באמצעות איזה מהמונחים: "אתה","הלקוח","המשתמש".
  4. כותרות הסעיפים ניתנו לצורכי נוחות ואין ללמוד מהן לצורך פרשנות מסמך זה.
  5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
  6. המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונותן.
  7. האתר ותקנון זה מכילים מידע אשר עוסק בתחום הרפואי. חומר זה מוצג למטרות מידע בלבד ואין לראות בו תחליף לייעוץ שעל המשתמש לקבל מרופא או רוקח. אין להשתמש במידע אשר נכלל באתר או בתקנון זה על מנת לאבחן כל מחלה או בעיה גופנית ואין לראות בו כהנחיה או המלצה לדרך טיפול, מניעה או בקרה בקשר לכל מחלה או בעיה גופנית.
  8. השימוש באתר ובתכנים שבו מתבצע "כפי שהוא" ("SI SA") כלומר - ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמש כלשהו ולצרכים פרטיים בלבד. אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות. אין להשתמש בתוכן באופן חלקי או כולל לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.
  9. .התקנון חל על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מכשירי טאבלט למיניהם וכיוצ"ב).
 2. הזכות/הכשרות לבצע רכישות באתר
  1. המשתמש רשאי לבצע רכישות באתר אם הוא ממלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן:
   1. המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות והינו בן 18 או יותר
   2. המשתמש מבצע שימוש ורכישה למטרה פרטית מסחרית, וכן המשתמש לא יבצע מכירה חוזרת של המוצרים (Resell)
   3. המשתמש ישתמש במוצרים בהתאם להתוויות השימוש המאושרות על ידי משרד הבריאות, וכן להוראות השימוש המצורפות למוצרים
   4. למשתמש קיימת כתובת למשלוח מוצרים בתחומי מדינת ישראל
   5. המשתמש בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין ע"י חברת כרטיסי אשראי, ועם כרטיס זה מבוצעת הרכישה באתר.
  2. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע או להגביל את הגישה של משתמשים לרכישות ו/או לבטל רכישות מכל סיבה שהיא, לרבות (ומבלי לגרוע) אם התנהגותו של המשתמש אינה לפי כללי השימוש המפורטים בתקנון זה, או אם המשתמש מנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר – וזאת מבלי לספק למשתמש כל סיבה.
  3. החברה עשויה, בכל זמן, באופן זמני או קבוע, לשנות או להפסיק, את פעולת האתר, כולו או מקצתו, על מנת לבצע עבודות תחזוקה ו/או על מנת לבצע שינויים ושיפורים באתר. החברה לא תהיה אחראית לכל שינוי, השעיה או הפרעה בפעולת האתר.
 3. רכישת מוצרים
  1. בכפוף לאמור בסעיף 2.2 לעיל, החברה תאפשר למשתמש העומד בתנאי סעיף 2.1 לעיל לרכוש מוצרים שונים באמצעות האתר (להלן: "הזמנה").
  2. על מנת לבצע הזמנה של מוצר, אחד או יותר, על הלקוח לבחור תחילה את המוצר לרבות סוג וכמות.
  3. החברה רשאית להגביל את כמות המוצרים (מכל סוג, או מסוגים מסוימים) אשר המשתמש יהיה רשאי לרכוש באתר, דרך כלל או לתקופה מסוימת – והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  4. לאחר בחירת המוצרים, כחלק בלתי נפרד מביצוע ההזמנה, על הלקוח ליצור חשבון, לבחור סיסמא ולמלא טופס הזמנה (להלן: "טופס ההזמנה ). בטופס ההזמנה ימסור הלקוח את פרטיו האישיים, וכן פרטי כרטיס אשראי שישמש כאמצעי התשלום. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יוכל הלקוח לבצע הזמנה באתר.
  5. שם המשתמש והסיסמא הינם לשימושו האישי של המשתמש בלבד, וחל איסור מוחלט להעבירם לצד ג' כלשהו ללא הרשאה מראש ובכתב של החברה. המשתמש מתחייב לנקוט בכל האמצעים לשמירת הסיסמא בסוד, ומתחייב לשאת בעצמו בכל נזק שייגרם ללקוח, לחברה או לצד שלישי כלשהו עקב השימוש בחשבון הלקוח, לרבות בסיסמא על ידי גורם בלתי מורשה. כן מתחייב המשתמש להודיע לחברה באופן מיידי במקרה ששם המשתמש ו/או הסיסמא שלו נודעו לצד ג' כלשהו.
  6. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים והמדויקים, אחרת החברה לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו  עקב מסירת פרטים שגויים לחברה , יחויב הלקוח בעלות דמי המשלוח ובדמי הטיפול בגין המשלוח.
   מסירת פרטים שגויים בכוונה או ללא הרשאה עלולה להוות עבירה על החוק. נגד לקוח המגיש פרטים שגויים עלולים להינקט הליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
  7. לאחר הזנת הפרטים כאמור בסעיף 4.3 לעיל, ואישור הלקוח את הזמנתו, המערכת תבצע אימות פרטי כרטיס האשראי באמצעות חברת סליקה חיצונית.
  8. ככל שההזמנה לא אושרה ע"י חברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה מתאימה ולשם השלמת ההזמנה יידרש הלקוח ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של החברה באופן המפורט בסעיף 5 להלן, לצורך ביצוע התשלום. במקרה כאמור, יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה על ידי חברת האשראי. לא פעל הלקוח להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי-אישור העסקה על ידי חברת האשראי, תהא החברה רשאית לראות את העסקה כמבוטלת.
  9. לאחר שהתקבל אצל החברה אישור מחברת האשראי בגין ההזמנה, תישלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת שהוזנה בעת מילוי טופס ההזמנה על ביצוע ההזמנה (להלן: "ביצוע הזמנה" )
  10. למען הסר ספק יובהר כי ביצוע ההזמנה ייחשב כמושלם רק לאחר אימות פרטי האשראי וקבלת אישור על ביצוע התשלום מאת חברת האשראי אצל החברה. ללא אישור חברת האשראי כאמור, תהא החברה רשאית לראות את העסקה כמבוטלת והחברה לא תהיה מחויבת כלפי הלקוח בשום דרך, לרבות לא בשמירת המוצר במלאי.
  11. החברה רשאית לעדכן את מגוון המוצרים באתר, מחיריהם, תעריפי המשלוחים ושאר תנאי המכירה, מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר הידוע בעת ביצוע ההזמנה. אם עודכנו המחירים טרם השלמת ביצוע ההזמנה, יחויב הלקוח באתר לפי המחירים המעודכנים.
  12. המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ.
  13. החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות וכן רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
  14. מובהר כי ייתכן שמגוון המוצרים וכן מחירי המוצרים ושאר תנאי המכירה( המוצגים באתר יהיו שונים ממגוון המוצרים )וכן מחירי המוצרים ושאר תנאי המכירה(הנמכרים על ידי החברה שלא דרך האתר. ככל שהמשתמש מעונין לרכוש מוצר שלא דרך האתר או לרכוש מוצר פלוני שאינו מוצג באתר, מוזמן הוא לפנות לשירות הלקוחות של החברה באופן המפורט בסעיף 5 להלן.
  15. אין החברה מתחייבת להחזיק מלאי של כל סוגי המוצרים המופיעים באתר. ביצוע ההזמנה והתחייבות החברה לספקה, מותנים בזמינות המוצר במלאי החברה במועד אישור ביצוע ההזמנה. ככל שהמוצר לא קיים במלאי, החברה תהיה רשאית לבטל ההזמנה. יובהר כי גם אם לא צוין באתר כי המוצר אינו קיים במלאי או שהמוצר לא הורד מהאתר עד למועד אישור ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת לספק את המוצר ו/או את ההזמנה, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף, אשר נגרם ללקוח ו/או לצד שלישי. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתה של החברה להשיב ללקוח כל סכום ששילם ככל שאכן שילם לחברה, או לבטל את החיוב ככל שבוצע.
 4. .תנאי אספקה, הובלה ומשלוח
  1. החברה תספק את ההזמנה לכתובת בישראל שהוזנה בטופס ההזמנה (להלן: "המשלוח").
  2. בהתאם לבחירת הלקוח, ההזמנה תימסר באחת מהדרכים המפורטות בנספח א' המצורף לתקנון זה.
  3. השליחויות מתבצעות על ידי חברות שילוח חיצוניות, שהחברה אינה אחראית על שירותיהן, לרבות בכל הקשור לעיכובים במשלוחים שיבצעו. יחד עם זאת, בכל בעיה ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות שלנו בטלפון 6364* .פרטים מלאים מפורטים בסעיף 1.5 להלן.
   בכל מקרה, אחריות החברה לכל עיכוב או איחור באספקת מוצרים לא תעלה על דמי המשלוח ששולמו על ידי הלקוח.
   הלקוח אחראי לקבלת המשלוח על ידי אדם מעל גיל 81 ,על ידו או על ידי מי מטעמו.
  4. לא סופק המשלוח מסיבה הקשורה בלקוח, לרבות אך מבלי לגרוע, עקב מסירת פרטים שגויים ו/או לא נכונים ו/או לא מדויקים בעת ביצוע ההזמנה או מכיוון שהלקוח לא היה בכתובת אספקת המשלוח בשעה היעודה, יחויב הלקוח בעלות דמי המשלוח ודמי הטיפול בגין המשלוח.
  5. למרות האמור לעיל ובנספח א'( החברה ו/או חברת השילוח רשאים לסרב לספק הזמנה לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. במקרה כזה, יתואם אופן ביצוע המשלוח מראש עם הלקוח)
 5. שירות לקוחות
  1. בשאלות לגבי המוצרים, לפרטים נוספים בקשר לאתר, פעילותו ואופן ביצוע הזמנות, לקבלת הדרכות או לתיאום איסוף עצמי של מוצרים שהוזמנו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באחד מהאמצעים הבאים:
   • בטלפון: 4636* בין השעות 00:81 - 03:80 ,בימים א' עד ה'
    בימי ו' ובערבי חג בין השעות 51:21-03:8
   • בדואר אלקטרוני cs@geffenmedical.com 
   • בפקס : 03-6900331 
   • בדואר: גפן מדיקל בע"מ, ת.ד. 48092 ,תל-אביב 6148002
   • נציגי שירות הלקוחות יעמדו לשירות הלקוחות בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, לאופן השימוש ובכל נושא אחר, וזאת על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.
 6. ביטולים והחזרות מוצרים
  1. לקוח שביצע הזמנה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן" ), וכן בהתאם לתנאים כדלקמן:
  2. ביטול הזמנה ע"י לקוח לפני קבלתה אצל הלקוח:
   1. כל עוד לא יצאו המוצרים שבהזמנה ממחסני החברה, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, באמצעות יצירת קשר עם שירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף 5 לעיל.
   2. בוטלה ההזמנה כאמור בסעיף 6.2 זה, תישלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המודיעה על כך, והחברה תחזיר ללקוח, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול כאמור בסעיף 6.2.1 לעיל, את הסכום ששולם על ידו בעת ביצוע ההזמנה, בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים, הנמוך מבין השניים.
  3. החזרת הזמנה לאחר קבלתה אצל הלקוח:
   1. .סופקה ההזמנה ללקוח, רשאי הלקוח להחזיר את המוצר כל עוד הוא נמצא באריזתו המקורית, ללא שנעשה בו שימוש כלשהו, במצב תקין, ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג – וזאת באמצעות יצירת קשר עם שירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף 5 לעיל, בתוך 14 מים מיום שסופק לו. למען הסר ספק, לאחר 14 ימים ממועד קבלת ההזמנה, לא ניתן לבטלה.
   2. למען הסר ספק, מוצרי מזון, טובין פסידים, מוצרים שעל פי דין אין להחזירם, וכן מוצרים נוספים המנויים בסעיף 6 לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א– 2010 לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, חיישנים (Sensors) ומקלוני הבדיקה (Test Strips), לא ניתן להחזיר בשום אופן.
   3. לאחר אישור ביטול ההזמנה על-ידי החברה בהתאם לאמור בסעיף 6.3 זה, תשלח החברה ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המודיעה על כך, ועל הלקוח להשיב על חשבונו את המוצר לחברה בתוך 14 ימים ממועד מתן הודעת הביטול.
   4. החברה תחזיר ללקוח, תוך 14 ימים מקבלת המוצר בחצריה לפי הנדרש בסעיף 6.3.3 לעיל, את הסכום ששולם על ידו בגין אותו המוצר בעת ביצוע ההזמנה, בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, הנמוך מבין השניים.
   5. .למען הסר ספק מובהר כי בביטול הזמנה כאמור בסעיף 6.3 זה לא יהיה זכאי הלקוח להחזר דמי המשלוח ככל ששולמו על ידו.
  4. .החלפה של מוצר כתוצאה מפגם:
   1. על הלקוח לבדוק את הפריטים הכלולים בהזמנה מיד עם קבלת המשלוח. היה והלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, הלקוח מתבקש לפנות לשירות הלקוחות של החברה כאמור בטלפון, בדואר האלקטרוני או בפקס המצוינים בסעיף 5 לעיל, בתוך שני ימי עסקים לכל היותר, ולתאם קבלת מוצר חלופי למוצר הפגום או את ביטול ההזמנה לגבי המוצר הפגום בלבד.
    לתשומת לבך, החברה לא תטפל בפניות לקוחות שעניינן מוצרים שהתקבלו כשהם פגומים, שתתקבלנה לאחר שחלפו שני ימי עסקים מקבלת המשלוח.
   2. .בוטלה רכישת המוצר הפגום בהתאם לאמור בסעיף 6.4 זה, תישלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המודיעה על כך, והחברה ו/או מי מטעמה ייצרו קשר עם הלקוח לשם תיאום החזרת המוצר הפגום.
   3. .הושב המוצר הפגום אל החברה, תחזיר החברה ללקוח, תוך 14 ימים מקבלת המוצרים בחצריה, את הסכום ששולם על ידו עבור אותו מוצר פגום בעת ביצוע ההזמנה. במקרה של ביטול מחמת פגם, תחזיר החברה ללקוח את דמי המשלוח, ככל ששולמו על ידו.
   4. ביטול הזמנה, אף אם נעשה מחמת פגם במוצר, לאחר שסופקה ללקוח, כפוף להשבת הפריטים שהזמנתם בוטלה לחברה, כאשר לא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, כשהם שלמים וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.
  5. ביטול הזמנה ע"י החברה והפסקת פעילות האתר:
   1. החברה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הזמנת הלקוח, וזאת מכל סיבה שהיא, וללא חובת פירוט כלפי הלקוח.
   2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, במקרה שבו לאחר סיום מכירה התגלה כי מוצר פלוני אזל מהמלאי, רשאית החברה לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי.
  6. מובהר בזאת כי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א,1981-החלות, המחייבות והתקפות במועד ביצוע ההזמנה הן ההוראות המחייבות אף אם בתקנון זה או באתר נזכר אחרת.
 7. .אחריות ושירות
  1. .החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או ללקוח ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש כלשהו ו/או כתוצאה מהזמנה באמצעות האתר - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
  2. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר אודות המוצרים והשירותים הניתנים על ידה יהיה מדויק. עם זאת, יובהר כי עלולים להופיע באתר, בתום לב, אי-דיוקים או שגיאות. המידע המוצג באתר מוצג במתכונת "AS IS" (כמות שהוא) והחברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מאי-דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר באתר, במחירו, בתנאי התשלום, או בתמונת המוצר, תהא החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הרכישה הספציפית ולזכות את הלקוח בהחזר כספי מלא.
  3. תמונות וסרטוני המוצרים המוצגים באתר נועדו להמחשה ולאילוסטרציה בלבד, ואינן מחייבות את החברה. מובהר כי ייתכנו הבדלים בין התמונות ו/או הסרטונים המוצגים באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.
  4. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או בנזק תוצאתי.
  5. בכפוף לכל דין, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שהזין הלקוח במהלך פעולת ביצוע ההזמנה יאבד או יגיע לגורם כלשהו שאינו החברה ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
  6. .במידה שגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה יעכבו את אספקת המוצרים ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יגרמו תקלות במחשוב ו/או במערכות הטלפון ו/או בכל גורם תקשורת אחר הרלוונטי להשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר יימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של אספקת המוצרים, ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר באתר לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית החברה לבטל את ההתקשרות עם הלקוחות, כולם או חלקם, ו/או להפסיק את פעילות האתר. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו כבמקובל על פי דין ולרבות שביתות, השבתות, אסונות טבע, מזג אוויר חריג, תקלות במערכת המחשוב, תקלות במערכת טלפונים או דואר אלקטרוני, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי, או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.
  7. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח במוצרים שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה. ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באופן האמור בסעיף 5 לעיל לקבלת עזרה ו/או מידע נוסף.
  8. בנוסף לאמור לעיל, מובהר בזאת, כי ה"קורא" (Reader) והחיישנים (Sensors) אשר החברה מוכרת, מיועדים לעבוד יחדיו. יובהר ויודגש, כי במקרה שבו המשתמש יעשה שימוש ב"קורא" (Reader) שנרכש מגורם שאינו החברה, יחד עם חיישנים (Sensors) אשר נרכשו מהחברה )או להיפך(, לוקח הוא על עצמו סיכון חמור לפיו ייתכן שהמוצרים לא יעבדו אחד עם השני או שתפקודם ייפגע באופן אחר. מובהר כי שירות הלקוחות של החברה לא יוכל לספק תמיכה ל"קורא" (Reader) ו/או חיישנים (Sensors) (ו/או כל מוצר אחר שלא נרכש/ו מהחברה. כן מובהר, כי במקרה כזה לחברה לא תהיה כל חובה לספק למשתמש הדרכה, שירות או אחריות, הן לגבי ה"קורא" ,(Reader) הן לגבי החיישנים (Sensors) והן לגבי כל מוצר אחר שלא נרכש מהחברה, והחברה לא תישא בכל נזק שהוא שיגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש כאמור לעיל.
  9. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים המופעלים באופן עצמאי. לאתרים מקושרים עשויות להיות הודעות או מדיניות פרטיות משלהם, שאנו מציעים שתקרא במידה שאתה מבקר בהם. ככל שאתרים מקושרים שאתה מבקר בהם אינם בבעלות החברה או בשליטתה, החברה אינה אחראית לתוכן האתרים, לשימוש בהם או לנהלי הפרטיות שלהם.
 8. .קניין רוחני
  1. .כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה הבלעדי של החברה. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר החברה, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
  2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקודי מחשב), בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
  3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע"י החברה, בבסיס הנתונים של החברה, ברשימות המוצרים המופיעים באתר או בפרטים אחרים המתפרסמים בו בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.
  4. שם החברה, וכן שמות מותגי המוצרים, סימני המסחר של החברה (בין אם נרשמו ובין אם לאו) - הם כולם רכושה של החברה או של ספקיה (לפי העניין) בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
  5. אייקונים , (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה או של ספקיה (לפי העניין.) כל שימוש בקניינה זה של החברה או של ספקיה (לפי העניין) יעשה על פי הוראות תקנון זה בלבד.
  6. אין לעשות שום שימוש בשום סימן מסחרי או עיצוב של מוצר המופיעים באתר או בצילומים המצויים באתר שהינם קניין רוחני מוגן, הן מכוח הדין בישראל והן מכוח אמנות בינלאומיות אליהן הצטרפה מדינת ישראל.
  7. אם מסיבה כלשהי הנך סבור שזכות קניין רוחני מסוימת שלך הופרה, כך שתוכן מסוים באתר שייך לך, אנא צור עמנו קשר באמצעות אמצעי התקשורת המנויים בסעיף 5 לתנאי השימוש והמכירה לעיל.
 9. .פטור מאחריות; ויתור
  1. בכפוף לכל דין, האתר, תוכנו, והמוצרים והשירותים המתפרסמים בו, מסופקים כמות שהם, על בסיס "AS IS" בהתאם לזמינות ועם כל הטעויות, ללא אחריות מכל סוג, במפורש או מכללא. החברה אינה אחראית לאיכותו המסחרית של המידע או להתאמתו לכל מטרה.
  2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 7.2 לעיל, החברה עושה כמיטב יכולתה להבטיח את הדיוק והעדכניות של המידע אשר מוצג באתר. עם זאת, החברה אינה יכולה לערוב באופן מלא למידת הדיוק, הפרטניות ולתכיפות העדכון של המידע אשר מועמד לרשות המשתמש. בשל כך, אין החברה או מי מטעמה, לרבות עובדים, בעלי מניות, דירקטורים, מנהלים, נושאי משרה או יועצים, אחראים (באופן מפורש או משתמע) לכל מידע לא מדויק או לא עדכני או להשמטה של מידע; לכל נזק אשר ייגרם עקב שינוי במידע או בחומרים המוצגים באתר; לכל נזק, ישיר או עקיף, ללא קשר לסיבתו, מקורו, אופיו או תוצאותיו, אשר נגרם כתוצאה מגישה או חוסר יכולת לגשת לאתר, וכן כתוצאה משימוש באתר (לרבות כל נזק או וירוס אשר עלול לפגוע במערכת המחשב של המשתמש).
  3. .החברה לא מעניקה כל מצג או הצהרה כי האתר, התוכן, המוצרים והשירותים יינתנו ללא תקלות או ללא הפרעה; שהתקלות תתוקנה; או שהאתר או השרתים המכילים את המידע הכלול באתר מוגנים מפני רכיבים מזיקים, לרבות אך לא רק, וירוסים. המשתמש מצהיר כי שימושו באתר הוא בסיכונו הבלעדי.
  4. החברה לא תהא אחראית בגין כל אובדן או נזק מכל סוג שהוא (לרבות אך לא רק - נזקים ישירים, עקיפים, כלכליים, לדוגמא, מיוחדים, עונשיים, מקריים או תוצאתיים) הקשורים, במישרין או בעקיפין, לאתר; לתוכן; למוצרים ולשירותים הקשורים באתר; לחוסר יכולת לעשות שימוש בהם; למחשב, למכשיר נייד או לציוד אחר של המשתמש, לרבות אך לא רק, נזק כתוצאה מהפרת האבטחה, אבדן ו/או שימוש לא מורשה בשם המשתמש והסיסמא, או מוירוסים, באגים, התערבות מכוונת, מרמה, טעות, מחדל, הפרעה, תקלה, עיכוב בהפעלה או בתשדורת, כשל במערכות המחשב או ברשת או כל כשל טכני או אחר, לרבות אך לא רק, אי-דיוק התוצאות או אי-תפקוד אחר, בין אם היה ניתן לצפותו ובין אם לאו, בין אם בהסכם, רשלנות החברה, אחריות מוחלטת או בנזיקין.
  5. החברה לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי כל צד אחר בגין אובדן, נזק או פגיעה, לרבות אך לא רק, מוות או פציעה אישית, והכל במידה שמתיר החוק.
  6. החברה אינה אחראית לפעולות, לתוכן או למידע של צדדים שלישיים, והמשתמש משחרר את החברה מכל טענה ונזק, ידועים או שאינם ידועים, הנובעים או קשורים לטענה כנגד צדדים שלישיים כאמור.
  7. .החברה לא מבטיחה שהשימוש באתר, התוכן, המוצרים והשירותים הקשורים באתר הינו בהתאם להוראות החוק בתחום שיפוט מסויים, אלא בתחום שיפוטה של מדינת ישראל בלבד. בגישה או עשיית שימוש באתר, בתוכן, במוצרים ובשירותים הקשורים באתר אתה מצהיר שכל פעילויותיך חוקיות בכל תחום שיפוט בו אתה נכנס או עושה שימוש באתר.
 10. שיפוי
  1. .המשתמש מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תקנון זה
 11. תנאים נוספים
  1. .תקנון זה מתאר ומהווה את כל מערכת היחסים בין החברה לבינך.
  2. אין להסב את זכויותיך ו/או חובותיך על פי תקנון זה לאחר. החברה תוכל להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לאחר. זכויותיך לא יפגעו במקרה כזה.
  3. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט בת"א-יפו.
  4. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן. תקנון עדכני שיפורסם באתר יחייב את משתמשי האתר ומבצעי הפעולות בו.

נספח א'
תנאי אספקה, הובלה ומשלוח

סוג המשלוח עלות זמן אספקה* החבילה תגיע אל
שליחות עד הבית 94 ₪ כ- 7 ימי עסקים כל כתובת בישראל
בוקסיט 53 ₪ כ- 5 ימי עסקים סניף סופר פארם במיקום לפי בחירתך
איסוף עצמי ממרכז הידע וההדרכה בהזמנה מראש בלבד מהאתר  ללא עלות כיום עסקים, הודעה תשלח לנייד כשההזמנה מוכנה לאיסוף הרצל רוזנבלום 6 תל אביב (או כל כתובת אחרת שתימסר ללקוח.)

*החברה אינה אחראית לזמני המשלוח של דואר ישראל או של חברות השילוח. שימו לב, עבור הזמנות שיתקבלו ביום עסקים לאחר השעה 12:00 בצהרים או הזמנות שיתקבלו בימי שישי או בימים שאינם ימי עסקים, יום העסקים הראשון יחשב יום העסקים הראשון הבא. "ימי עסקים" - ימים א'- ה', למעט ערבי חג, חגים ומועדי ישראל וימי שבתון כלליים במשק.

 

משלוח עד הבית

- הלקוח מקבל הודעת SMS למספר הטלפון הנייד שלו כפי שמעודכן בטופס ההזמנה ביום השליחות מחברת השליחויות עם מספר הטלפון הנייד של השליח, ומתאם טלפונית בסמוך להגעתו, לכן מומלץ להיות זמינים לאחר ההזמנה באתר. שעות המשלוחים הן בין השעות 08:00-20:00 ייתכנו עיכובים בהגעת השליח במידה שמדובר ביישובים מרוחקים
- בהזמנת מזון רפואי נציג מטעם חברת השליחויות יצור איתך קשר לתיאום יום לפני הגעת המשלוח. זמני האספקה בימים א'-ה' בין השעות 9:00-15:00
- אנא ודאו כי מספר הטלפון שמסרתם בעת הקנייה מעודכן, על מנת שחברת השליחויות תוכל לתאם מולכם את השליחות.

בוקסיט - Boxit

שירות יעיל ונוח המאפשר לך לאסוף את המשלוח שהזמנת ממבחר סניפי סופר פארם הפרוסים בכל רחבי הארץ, לפי בחירתך, ומתי שנוח לך עם הגעת המשלוח לנקודת השירות שבחרת, Boxit ישלחו לך הודעה למספר הטלפון הנייד המעודכן בטופס ההזמנה עם פרטי המשלוח, כולל תזכורת של מיקום נקודת השירות וקוד אישי – איתו יש לגשת לסניף הרלוונטי ולמסור לנציג המטפל. מרגע קבלת ההודעה, החבילה תהיה זמינה עד 5 ימים בנקודת השירות .

איסוף עצמי ממרכז הידע וההדרכה

איסוף עצמי ממרכז הידע וההדרכה בהזמנה מראש בלבד מהאתר

זמני האיסוף הם:

ימים א עד ה

בין השעות 8:30 ל17:00

ימי ו וערבי חג

בין השעות 8:30 ל12:00

8:30-15:00: איסוף עצמי בחול המועד

קבלת קהל בקביעת תור מראש בלבד ב*6364 או שלחו הודעה ל: cs@geffenmedical.com ואנו נחזור אליכם לקביעת התור.

חניה:

חניה חופשית ללקוחות גפן מדיקל (על בסיס מקום פנוי).

לפתיחת שער החניה חייגו לטלפון 0523427724

מדיניות פרטיות

אנו מכבדים את פרטיותך. אנו שמחים להביא לידיעתך את מדיניות הגנת הפרטיות שלנו, וזאת על-מנת לתת לך פרטים הנוגעים לדרך האיסוף, השימוש והגילוי במידע שייאסף על ידנו.

יודגש כי מדיניות הגנת פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש והמכירה ("התקנון"), אשר מופיעים החל מעמוד 1 לעיל.

 1. מסירת מידע
  על מנת להבטיח את מתן השירות התקין עבורך, המידע שתמסור לנו ישמר במאגר המידע שלנו. מסירת המידע תלויה אך ורק ברצונך ובהסכמתך ואין עליך כל חובה למוסרו (אם כי ללא מסירת מידע מסוים ייתכן ולא נוכל להעניק לך את מלוא השירותים שתבקש.)
  בהזנת פרטיך באתר הנך מצהיר כי הובא לידיעתך והנך מסכים לכך שמידע שמסרת ותמסור לנו ישמר במאגר המידע שלנו, יטויב וישמש למטרות המפורטות במדיניות הגנת פרטיות זו ויועבר לצדדים שלישיים בהתאם לאמור במדיניות פרטיות זו.
 2. עם מי ליצור קשר בעניין מידע אודותיך
  כל שאלה בעניין שימושנו במידע אודותיך ניתן להפנות אלינו באמצעות יצירת קשר עם שירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף 5 לתנאי השימוש והמכירה, לעיל.
 3. המקורות שבאמצעותם אנו אוספים מידע אודותיך
  המידע אשר אנו אוספים אודותיך מגיע אלינו בדרכים הבאות:
  • דרך אתר האינטרנט שלנו ("האתר");
  • דרך פגישות שירות או פגישות שיווקיות שאנחנו מקיימים אתך;
  • דרך המענה הטלפוני שלנו, מחלקת שירות הלקוחות שלנו והחנות הפיזית שלנו.
  • דרך צדדים שלישיים בקשר עם מוצרים ושירותים (לדוג' קופות חולים ועוד).
 4. מהו המידע אותו אנו אוספים אודותיך
  המידע הנאסף אודותיך יכול ויכלול:
  • פרטי זיהוי אישיים
   ובכללם - שם, מספר זיהוי, כתובת מלאה, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון ותאריך לידה.
  • מידע רפואי
   אם בחרת למסור לנו פרטים אודות מצבך הרפואי, את הטיפול שהנך מקבל, את שם קופת החולים שלך ואת שם הרופא שלך, או פרטים אחרים בדבר אורח חייך וצרכיך, אנו נשמור גם מידע זה.
  • פרטים לצרכי פילוח
   ובכללם - איך פנית אלינו לראשונה (לדוגמה – במסגרת איזה קמפיין,) מתי שוחחנו או נפגשנו, איזה מוצרים רכשת מאתנו או באיזה מוצרים התעניינת, האם נתת לנו את הסכמתך למשלוח דברי פרסומת.
  • פרטים הנדרשים לנו לצורך מתן שירות לקוחות
   ובכללם – המועד שבו רכשת מאתנו, פרטי המוצר שרכשת מאתנו, התמורה ששילמת בעדו, הכתובת שאליה שלחנו אותו, וכן כל מידע שתמסור בעת שימושך באתר וביצוע הזמנות בו.
  • פרטים שאנו מחויבים לשמור על-פי החוק
   ובכללם - הסכמות למשלוח דבר פרסומת שניתנו באמצעות מסר אלקטרוני, או הקלטות של הסכמות כאמור, אשר ניתנו במסגרת שיחות טלפוניות.
  • מידע שאינו אישי
   מידע אשר אינו חושף את זהותך האישית אותו אנו אוספים בעזרת אמצעים טכנולוגיים שונים, ועליו נרחיב בסעיף 11 להלן.
 5. מדוע אנו זקוקים למידע אודותיך וכיצד אנו משתמשים בו ("המטרות")
  אנו זקוקים למידע אודותיך לצורך המטרות הבאות – כולן או חלקן:
  • כדי להתקשר עמך כחלק ממהלך עסקינו וכמפורט במדיניות זו ובתנאי השימוש והמכירה;
  • כדי לשפר את איכות שירותנו ואיכות שירותי האבטחה;
  • כדי לשלוח לך מידע חשוב בנוגע לשינויים בתנאי ההתקשרות או השירות, שינויים במדיניות הפרטיות ושינויים באתר ומידע אדמיניסטרטיבי אחר;
  • לצורך סטטיסטיקה, מחקר, ניתוח ועריכת סקרי שביעות רצון;
  • כדי שנוכל להתאים ולהציע לך מגוון של מוצרים ושירותים, שאולי יתאימו לך;
  • דיוור ישיר, כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הפרטיות– ,1981- ובכלל זה שליחת ניוזלטרים, בין אם הדיוור מבוצע על ידנו, ובין אם באמצעות חברה חיצונית;
  • על מנת שנוכל להציג מידע ופרסום אשר עשוי להתאים עבורך;
  • לצורך זיהויך בעת פנייתך אלינו במסר אלקטרוני ובאמצעות האתר;
  • לצורך זיהויך בעת פנייתך למוקדי השירות שלנו או כאשר תבקש מידע;
  • לצורכי שיפור, תיקון, איחוד וטיוב המידע אודותיך הנמצא בחזקתנו והמתייחס
  • לצורכי שיפור, תיקון, איחוד אליך (בין שמדובר במידע שנמסר לנו על ידך, ובין שמדובר במידע שקיבלנו מצד שלישי);
  • לצורכי ניהול התשתית והפעילות העסקית שלנו ופעולה בהתאם לכללי מדיניות ונהלים פנימיים, כולל אלו הקשורים לביצוע ביקורות, ניהול ספרים )חשבונות(, מימון וניהול חשבונות, חיובים וגביות ומערכות ניהול מידע;
  • לצרכי בירור ויישוב תלונות, עריכת ביקורות פנימיות וטיפול בבקשות לגישה למידע או לתיקונו;
  • על-מנת לענות על דרישות חוק ומחויבויות רגולטוריות, לרבות בקשר להליכים משפטיים, צווי רשויות וכיוצ"ב;
  • לצורך ביסוס והגנה על זכויות משפטיות; על מנת להגן על פעילותנו על זכויותינו, אכיפה של התקנון ביטחוננו או רכושנו, שלנו ו/או של חברות הקשורות בנו, שלך או של אחרים; וכן לאפשר לנו לעמוד על זכויותינו לקבלת סעדים או לצמצם את נזקינו.
 6. .העברה של מידע
  המידע אודותיך יכול ויימסר לצדדים שלישיים, כמפורט להלן. העברת המידע לצדדים שלישיים תכלול מידע רלוונטי בלבד שאינו חורג מהמטרות שלשמן מועבר המידע ותתבצע באופן מידתי למטרה מוגדרת ומפורשת.
  אנו יכולים להפוך מידע אודותיך זמין עבור:
  • נותני השירות שלנו
   נותני שירות חיצוניים, דוגמת חברת השילוח שלנו, עורכי דין או יועצים מקצועיים חיצוניים, נותני שירות של המוקד הטלפוני, מערכות טכנולוגיית מידע ,(TI) ספקי שירותי תמיכה ואחסון, נותני שירותי הדפסות, שירותי דואר, שירותי דיוור ושליחת מסרונים, פרסום, שיווק, מחקר שוק ואנליזות, בנקים ומוסדות פיננסיים המשרתים את חשבוננו, מבטחים, ספקי ניהול מסמכים ורשומות, וכן ספקים וקבלני צד שלישי המסייעים לנו בניהול פעילויות עסקיות;
  • רשויות ממשלתיות וגורמי צד שלישי המעורבים בדיונים משפטיים
   אנו יכולים לחלוק מידע אודותיך עם רשויות ממשלתיות או ציבוריות, לרבות אך מבלי להגביל את כלליות האמור לעיל: הוצאה לפועל, בתי משפט, רשויות אכיפת החוק, רשויות המס, ורשויות חקירה אחרות. וכן, צדדים שלישיים להליכים משפטיים אזרחיים ורואי החשבון שלהם, מנהלי כספים, עורכי הדין ושאר יועצים ונציגים, ככל שנראה לנכון, הכרחי וראוי על מנת: (א) לציית לחוק החל; (ב) להיענות להליכים משפטיים; (ג) להשיב לבקשות מרשויות ציבוריות וממשלתיות; (ד) לאכוף את התנאים שלנו; (ה) להגן על פעילותנו; (ו) להגן על זכותנו, פרטיותנו, ביטחוננו או רכושנו, שלך או של אחרים; וכן (ז) לאפשר לנו לעמוד על זכויותיו לקבלת סעדים או לצמצם את נזקינו;
  • צדדים שלישיים נוספים
   אנו יכולים לחלוק מידע גם עם שותפים עסקיים, גורמים מממנים, רוכשים פוטנציאליים או כל צד או ניצע בכל רה-ארגון, מיזוג, מכירה, יוזמה משותפת, העברה או כל עסקה המתייחסת לכל או לחלק מעסקינו לרבות אך לא רק העברת בעלות באתר, נכסינו או מניותינו.
  • אם יתקבל צו שיפוטי המורה לנו למסור את המידע וכל חלק ממנו בהתאם לצו שיפוטי ובהתאם להוראות כל דין;
  • בכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין המשתמש או מי מטעמו לבין החברה או מי מטעמה.
 7. אבטחה
  אנו ננקוט באמצעים טכניים, פיזיים, חוקיים וארגוניים בהתאם לחוקים וההנחיות החלים בעניין פרטיות ואבטחת מידע בהתאם לסטנדרטים מקובלים. כידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין ועל כן, במסירת מידע אודותיך הנך עושה כן בהסכמה מלאה ובכפוף לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו. בכל מקרה, אם יש לך סיבה להאמין כי התקשרותך עמנו אינה בטוחה עוד (לדוגמה, אם הנך מרגיש כי האבטחה של מידע אשר חלקת עמנו הועמדה בסכנה,) אנא ידע אותנו באמצעי ההתקשרות שבסעיף 5 לתנאי השימוש והמכירה לעיל.

  החברה וכל מי מטעמה לרבות צדדים שלישיים אשר פועלים מטעמה לא תישא בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו לך ו/או לצדדים שלישיים בקשר עם האמור לרבות בכל הקשור והנוגע לקבלת המידע, השימוש בו, אחזקתו, העברתו לצדדים שלישיים, שימוש באתר.
 8. תקופת ההחזקה במידע
  אנו נשמור מידע אודותיך לפרק הזמן ההכרחי להבטחת המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי חוק.
 9. .פניה בהצעות שיווקיות
  1. אנו עשויים לספק לך מידע שיווקי אודות מוצרים שאנו מוכרים וכן אודות מוצרים ואודות שירותים של צדדים שלישיים אשר קשורים למוצרים שאנו מוכרים ("הצעות שיווקיות"). אם נתת את הסכמתך המפורשת, אנו נוכל להעביר לך הצעות שיווקיות כאלו גם בדואר אלקטרוני, מסרונים (SMS) ודרך מערכות חיוג אוטומטיות.
  2. אם נשאנו ונתנו עמך בנוגע לאחד מהמוצרים שאנו מוכרים – ולא רכשת מאתנו אף מוצר בסופו של דבר, אנו יכולים, גם אם לא נתת את הסכמתך הספציפית, להעביר לך הצעות שיווקיות בנוגע למוצרים כאלו, או דומים להם, באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS) ומערכות חיוג אוטומטיות, אלא אם כן תודיענו בכתב (או בכל אמצעי אחר המפורט בהצעה השיווקית) כי אינך מעוניין לקבל הצעות שיווקיות, באופן כללי או כאלו בעלות אופי ספציפי.
  3. אם אינך מעוניין לקבל עוד הצעות שיווקיות באופן שוטף, הנך רשאי לבקש זאת בכתב ו/או על-ידי פניה בדואר אלקטרוני, באמצעות אמצעי התקשורת המנויים בסעיף 5 לתנאי השימוש והמכירה לעיל, וזאת על מנת שנחדל מלשלוח לך הצעות שיווקיות.
  4. כאשר תקבל הצעות שיווקיות מאתנו באמצעות דואר אלקטרוני תוכל לבחור שלא לקבל הודעות שיווקיות בדואר אלקטרוני באמצעות לחיצה על הקישור להסרת ההרשמה הקיים בכל הודעת דואר אלקטרוני שכזאת, או על ידי יצירת קשר עמנו באמצעות אמצעי התקשורת המנויים בסעיף 5 לתנאי השימוש והמכירה לעיל.
  5. .אנו שואפים להיענות לבקשותיך לסרב קבלת הצעות שיווקיות במסגרת זמן סבירה. אנא שים לב, כי גם אם תבחר לסרב לקבל התקשרויות שיווקיות מאתנו, אנו נוכל עדיין לשלוח לך הודעות שירות, תכתובות אדמיניסטרטיביות חשובות, חשבונות והודעות לתשלום וכיוצ"ב הודעות שאנו זכאים לשלוח אליך על-פי כל דין או הסכם.
 10. בקשות לגישה, תיקון ומחיקה
  הנך זכאי לעיין ולבקש לתקן או למחוק מידע אודותיך שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, והכל בהתאם לתנאים הקבועים בחוק. ככל שתחפוץ לעשות כן, אנא צור עמנו קשר באמצעות אמצעי התקשורת המנויים בסעיף 5 לתנאי השימוש והמכירה לעיל. אנא שים לב, כי חלק מהמידע יכול להיות מוחרג מזכויות עיון, תיקון או מחיקה בהתאם לדין, ובכל הקשור לתיעוד שימושך בשירותים שאנו מספקים או מוצרים שאנו משווקים או שרכשת מאתנו.
 11. מידע "לא אישי" אותו אנו אוספים
  1. מידע "לא אישי" הינו כל מידע אשר אינו חושף את זהותך האישית, ואותו אנו אוספים בעזרת אמצעים טכנולוגיים שונים (אתר האינטרנט שלנו, הודעות דואר אלקטרוני וכד.)' לדוגמה:
   • באמצעות דפדפן האינטרנט שלך : מידע מסוים נאסף על ידי מרבית אתרי האינטרנט, כגון, כתובת ה PI-ה שלך (קרי, כתובת המחשב שלך באינטרנט,) רזולוציית מסך, סוג מערכת הפעלה וגרסתה, סוג דפדפן אינטרנט וגרסתו, והעמוד/ים שבוקרו. אנו משתמשים במידע זה פלוני זמן הביקור בעמוד למטרות כגון חישוב מספרי משתמשים באתר, עזרה באבחון בעיות בשרת וניהול האתר.
   • שימוש בעוגיות (cookies) : עוגיות (cookies) הינם פיסות מידע המאוחסנות ישירות על המחשב בו אתה משתמש. עוגיות (cookies) מאפשרות לנו לזהות את המחשב שלך ולאסוף מידע כגון סוג דפדפן אינטרנט, זמן שהייה באתר, העמודים אשר בהם ביקרו, העדפות שפה, וכדומה. אנו יכולים להשתמש במידע זה למטרות אבטחה, סיוע בניווט, הצגת מידע בצורה יותר יעילה, התאמה אישית של חווייתך במהלך הביקור באתר, או כדי לאסוף מידע סטטיסטי בנוגע לשימוש באתר.
    עוגיות (cookies) מאפשרות לנו גם להציג לך פרסומות או הצעות אשר סביר להניח שמתאימות לך. כלומר, אנו יכולים להשתמש בעוגיות (cookies) כדי ללמוד את העדפות הגלישה שלך באתרנו )או באתרים אחרים שעובדים אתנו(, ואת תגובותיך לפרסומות שונות אשר מוצגות בהם, ועל-ידי כך להציג לך פרסומות רלוונטיות.
    אתה יכול לסרב לקבל עוגיות (cookies) בהם אנו משתמשים על ידי התאמת הגדרות הדפדפן שלך. עם זאת, אם אינך מסכים לקבלת עוגיות (cookies) אלו, הנך עשוי לחוות מעט אי-נוחות בשימושך באתר.
   • שימוש בתגיות פיקסל, משואות רשת clear GIFs ,(web beacons) טכנולוגיות דומות אחרות: אנו עשויים לעשות שימוש בטכנולוגיות אלו בחלק מעמודי האתר ובדואר אלקטרוני על בסיס פורמט HTML , כדי, בין יתר הדברים, לעקוב אחר פעולות של משתמשי האתר ומכותבי דואר אלקטרוני, למדוד את הצלחת קמפיינים שיווקיים שלנו ולערוך סטטיסטיקה לגבי השימוש באתר וקצב התגובות.
   • שימוש בקבצי לוג: שרתי האינטרנט שלנו רושמים אוטומטית מידע מסוים שהדפדפן שלך או שהמכשיר הסלולרי שלך שולח בכל פעם שאתה מבקר בכל אתר אינטרנט. רישומי שרת אלו עשויים לכלול מידע כגון בקשת האינטרנט שלך, כתובת ה- PI שלך, סוג הדפדפן, שפת הדפדפן, עמודי הפניה/יציאה וכתובות URL ,סוג הפלטפורמה, מספר ההקלקות, שמות דומיינים, דפי נחיתה, דפים שנצפו והסדר של דפים אלו, כמות הזמן שנרשמה בעמודים מסוימים, תאריך וזמן בקשתך.
  2. אנו עושים שימוש בכלים של ניתוח סטטיסטי, מחקר ואנאליזות של צדדים שלישיים כגון Google Analytics המאפשרים לנו לאסוף מידע סטטיסטי ולא מזהה בקשר עם השימוש שמבצעים המשתמשים באתר ובין היתר לקבל את כתובת ה - PI ממנה התבצעה הגישה לאתר, זמן שהייה באתר, סוג המכשיר ממנו מתבצעת הגלישה באתר, המידע שהמשתמש צפה בו באתר, קבצים שהמשתמש הוריד מהאתר, האתרים בהם המשתמש גלש טרם גלישתו באתר, מיקום העכבר של המשתמש על גבי המסכים באתר ועוד. השימוש בשירותים של צדדים שלישיים כאמור כפוף למדיניות הגנת הפרטיות של אותם צדדים שלישיים ולכן על המשתמש לעיין בהוראות מדיניות הפרטיות של הצדדים השלישיים כאמור לעיל.
  3. אנו יכולים להעביר לצדדים שלישיים מידע לא אישי (אשר אינו מזהה אותך) לרבות מידע מצרפי, סטטיסטי ועוד לכל מטרה , למעט היכן שאנו נדרשים לפעול אחרת על-פי הוראות החוק.
 12. קישורים (Links)
  האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים, דפי אינטרנט ויישומים של צדדים שלישיים והשירות שניתן במסגרתם אינו ניתן על ידינו. אינך מחויב לעשות בהם שימוש, אך אם הנך בוחר לעשות כן הרי שהשימוש בהם הינו באחריותך בלבד ובכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים ו/או דפי אינטרנט ו/או יישומים כאמור לעיל.
  1. החברה וכל מי מטעמה לרבות צדדים שלישיים אשר פועלים מטעמה לא תישא בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו לך ו/או לצדדים שלישיים בכל הקשור והנוגע לאתרים, דפי אינטרנט והיישומים כאמור, לרבות השימוש, התוכן שמפורסם בהם ועוד. מבלי לגרוע מהאמור, הנך מתחייב לקיים את ההוראות והתנאים של אותם אתרים ו/או דפי אינטרנט ו/או יישומים ולציית להן.
 13. משתמשים בינלאומיים באתר
  אם הנך משתמש אשר נכנס לאתר האינטרנט שלנו או משתמש בשרותינו מכל אזור בעל חוקים או תקנות בנוגע לפרטיות, איסוף מידע אישי, שימוש וגילוי או כל עניין אחר המוסדר בתנאים ובמדיניות הפרטיות, השונים מחוקי מדינת ישראל, אנא דע שבאמצעות שימושך באתר ובשירותנו הנך מכפיך עצמך לדין הישראלי ולמדיניות הגנת פרטיות זו.
 14. שינויים למדיניות זו
  אנו בוחנים מדיניות פרטיות זו באופן סדיר ושומרים את הזכות לבצע שינויים בכל עת, על מנת להתחשב בשינויים בניהול פעילותנו, ובדרישות חוקיות. אנו נציב עדכונים למדיניות זו מעת לעת באתר.

 ישראל: תנאים ותניות עבור קמפיין דגימות erbiL elytSeerF

 1. המארגנת
  1. מארגנת קמפיין זה היא חברת dtL lacideM neffeG,  ח.פ. 51-221936-1   ומען משרדיה רח' הרצל רוזנבלום 6, תל-אביב ("החברה")
 2. הקמפיין והזכאות להשתתף בו
  1. הקמפיין מתקיים תחת הכותרת "ישראל: קמפיין דגימות במימון עצמי" והזכאים להשתתף בו יהיו זכאים לקבל חיישן erbiL elytSeerF אחד (1) ללא עלות, בהתאם לתנאים ותניות אלה.
  2. על המשתתפים בקמפיין לעמוד בשלושת התנאים המפורטים להלן:
   (א) סוכרתיים המטופלים באינסולין קצר טווח מגיל 18 ומעלה המתגוררים בישראל; (ב) אשר לא השתמשו או התנסו במערכת erbiL elytSeerF או במערכת erbiL elytSeerF 2;
   (ג) ואשר אינם זכאים במסגרת סל הבריאות של מדינת ישראל לקבל את חיישן erbiL elytSeerF.
  3. על ידי רישומך לקמפיין זה, הנך מאשר כי הנך זכאי לעשות כן וכי הנך זכאי לבקש לקבל חיישן erbiL elytSeerF אחד (1) ללא עלות. החברה רשאית לדרוש ממך להמציא הוכחה לזכאותך להירשם לקמפיין.
  4. טרם רישומך לקמפיין, עליך להבטיח שקראת והבנת את מטרות השימוש במערכת erbiL elytSeerF. מידע זה זמין באתר האינטרנט של מוצרי erbiL elytSseerF
  5. ישנה מגבלה של הרשמה אחת (1) לאדם. הרשמה לקמפיין מטעם אדם אחר לא תתקבלנה והגשות משותפות לרישום לקמפיין אינן מותרות.
 3. כיצד להירשם לקמפיין
  1. הקמפיין ייפתח החל מהשעה 00.01 לאחר חצות ב-51 יוני 1202 (“מועד הפתיחה”). החברה תודיע למשתמשים באתר האינטרנט שלה על מועד הסגירה. עבור רישומים לקמפיין אשר נעשו טרם מועד הפתיחה לא תוענק זכאות להשתתף בקמפיין.
  2. לקבלת חיישן erbiL elytSeerF אחד (1) ללא עלות, יש למלא את הפרטים וכן את שאלון הזכאות המופיע בטופס הבקשה                                                            ngiapmac-gnilpmas/erbil-elytseerf/li.oc.lacidemneffeg//:sptth
  3. עם הגשת טופס הבקשה, החברה תבדוק את פרטיך ותוודא שהנך לקוח חדש. על מנת להיות זכאי לקבלת חיישן erbiL elytSeerF אחד (1) ללא עלות, יש לענות על השאלות בשאלון הזכאות שבטופס הבקשה. עם השלמת תיקוף (ולידציה) קבלתך לקמפיין על-ידי החברה, תקבל קוד שובר לכתובת הדוא"ל שמסרת בטופס הבקשה באתר li.oc.lacidemneffeg.www לצורך מימוש זכאות לקבלת חיישן erbiL elytSeerF אחד (1) ללא עלות.
  4. אין צורך לרכוש דבר ולא חל כל חיוב על רישום לשימוש באתר או לאיסוף עצמי של דגימת החינם מהמרכז הייעודי של החברה בתל-אביב - retneC ecneirepxE erbiL elytSeerF , שכתובתו רח' הרצל רוזנבלום 6, תל-אביב. יש לשלם עמלה עבור משלוח tixoB או משלוח עד הבית. פרטים נוספים אודות התנאים והתניות עבור אופציית המשלוח הספציפית זמינים לעיון בנספח א' תנאי אספקה, הובלה ומשלוח.
  5. החברה אינה אחראית לטפסי בקשה אשר אבדו, מקום הימצאם אינו ידוע, ניזוקו או עוכבו בעת תעבורתם/הובלתם/העברתם/שליחתם, ללא קשר בגורם, לרבות כשל בציוד, תקלה טכנית, תקלה במערכת, בלווין, ברשת, בשרת, בחומרת מחשב או כשל תוכנה מכל סוג.
  6. על-ידי הגשת טופס בקשה על-ידך, הנך מסכים להיות מחויב לתנאים ותניות אלה.
  7. הנך מאשר כי ככל שתהא זכאי לקבל חיישן erbiL elytSeerF אחד (1) ללא עלות, אינך רשאי למכור אותו, להנפיק/להגיש בגינו חשבון, לסחור בו, לחייב בגינו או להביא לכך שיהיה נתון לכל תביעה להחזר על-ידי כל אדם או חברה בעד ערך כספי או כל ערך שהוא.
  8. לא תהיה חלופת מזומן או חלופת פרס.
  9. החברה אינה אחראית לכל הפרעה או שיבוש שייגרמו לקמפיין זה מסיבות שהן מעבר לשליטתה הסבירה. במקרה של כל שיבוש הנגרם לקמפיין זה, החברה תנקוט כל מאמץ סביר מבחינתה להביא לידי פתרון לשיבוש האמור ותמשיך בקמפיין באופן אשר יהיה הוגן כלפי המשתתפים.
  10. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעכב תזמון של מתן הודעות.
  11. על ידי כניסתך לקמפיין, הנך מתחייב לעמוד בתנאים ותניות אלה. הרשמות כלשהן לקמפיין מבלי לציית לתנאים ותניות אלה עשויות להיחשב עפ"י שיקול דעתה של החברה, כל אימת שהיא נוהגת בצורה סבירה, כבלתי-תקפות וכפסולות.
 4. הגנת הפרטיות
  1. מסירת המידע לחברה תלויה בהסכמתך וברצונך ואינה נובעת מחובה חוקית. המידע ישמר במאגר המידע של החברה. החברה תאסוף, תעשה שימוש, תעביר אותו לצדדים בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה. במסירת המידע הנך מאשר כי קראת את מדיניות הפרטיות, הבנת את הוראותיה והנך מסכים שהחברה תאסוף את המידע שלך, תעשה בו שימוש ותשתף אותו עם צדדים שלישיים והכל כמפורט במדיניות הפרטיות.
 5. כללי
  1. אם ישנה סיבה כלשהי לסבור כי אירעה הפרה של תנאים ותניות אלה, החברה, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, שומרת לעצמה את הזכות להרחיקך מהשתתפות בקמפיין.
  2. החברה רשאית לפסול כל אדם אשר התקבל לקמפיין אשר, עפ"י שיקול דעתה הסביר, הפריע או ניסה להפריע לניהולו ההוגן של קמפיין זה.
  3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לראות בקמפיין בטל ומבוטל, לבטלו, להשעותו או לתקנו, כל אימת שיהא נחוץ לעשות כן.
  4. קמפיין זה מתנהל עפ"י חוקיה של מדינת ישראל. המשתמשים ו/או המשתתפים כפופים לסמכותם השיפוטית הבלעדית והייחודית של בתי המשפט של מדינת ישראל.