logo_header

זמינות מוצרים של גפן מדיקל בקופות החולים, משרד הביטחון וצה"ל

זמינות מוצרים של גפן מדיקל בקופות חולים, משרד הביטחון וצה"ל*

מערכת פריסטייל ליברה

פרטים קופ"ח
כללית
קופ"ח
מכבי
קופ"ח
מאוחדת
קופ"ח
לאומית
משרד הביטחון-
אגף השיקום
צה"ל
סוכרתיים סוג 1

 

מערכת פריסטייל ליברה2

פרטים קופ"ח
כללית
קופ"ח
מכבי
קופ"ח
מאוחדת
קופ"ח
לאומית
משרד הביטחון-
אגף השיקום
צה"ל
סוכרתיים סוג1    
באינדיקציית
MGC עם התראות
    
סוכרתיים סוג 2    
מטופלים ב-IDM
(זריקות אינסולין
מרובות יומיות) או
במשאבת אינסולין
     

 

מדי סוכר ומקלוני בדיקה

פרטים קופ"ח
כללית
קופ"ח
מכבי
קופ"ח
מאוחדת
קופ"ח
לאומית
משרד הביטחון-
אגף השיקום
צה"ל
מד סוכר פריסטייל פרידום
לייט ומקלונים לבדיקת
סוכר בדם
מד סוכר פריסטיל
אופטיום ניאו ומקלונים
לבדיקת סוכר בדם
 
מקלונים לבדיקת
בטא-קטון בדם
פריסטייל אופטיום
         

 

מערכת ®HSAD dopinmO

פרטים קופ"ח
כללית
קופ"ח
מכבי
קופ"ח
מאוחדת
קופ"ח
לאומית
משרד הביטחון-
אגף השיקום
צה"ל
סוכרתיים סוג 1 עד גיל 81    
סוכרתיים סוג 1
מעל גיל 81 ונשים בהריון

שצורכים עד
07 יח' אינסולין
ביום
בכפוף לאישור
ועדת חריגים

בהתאם לאישור
רפואי בכפוף
לשיקול הקופה
בכפוף לאישור
ועדת חריגים

 

מחטים לעטי הזרקה

פרטים קופ"ח
כללית
קופ"ח
מכבי
קופ"ח
מאוחדת
קופ"ח
לאומית
משרד הביטחון-
אגף השיקום
צה"ל
piT dnomaiD
קליקפיין
mm4/mm5/mm6/mm8
   
קליקפיין
mm01/mm21
         

 

מחטי דקירה

פרטים קופ"ח
כללית
קופ"ח
מכבי
קופ"ח
מאוחדת
קופ"ח
לאומית
משרד הביטחון-
אגף השיקום
צה"ל
ויטרקס מולטיקולור
G82
 
ויטרקס סופט
G82/G03/G23
   

 

זמין עם או בלי אינדיקציות

*הטבלה מבוססת על המידע הידוע לנו בעת כתיבתה ואינה מחליפה בדיקה פרטנית מול הרופא המטפל ומדיניות הקופה התקפה באותה עת