logo_header

זמינות מוצרים של גפן מדיקל בקופות החולים, משרד הביטחון וצה"ל

זמינות מוצרים של גפן מדיקל בקופות חולים, משרד הביטחון וצה"ל*

מערכת פריסטייל ליברה

פרטים קופ"ח
כללית
קופ"ח
מכבי
קופ"ח
מאוחדת
קופ"ח
לאומית
משרד הביטחון-
אגף השיקום
צה"ל
סוכרתיים עם סוכרת סוג  1
סוכרתיים עם סוכרת סוג 2 המטופלים בזריקות אינסולין מרובות יומיות (MDI) או במשאבת אינסולין

 

מערכת פריסטייל ליברה 2

פרטים קופ"ח
כללית
קופ"ח
מכבי
קופ"ח
מאוחדת
קופ"ח
לאומית
משרד הביטחון-
אגף השיקום
צה"ל
סוכרתיים סוג1         
סוכרתיים עם סוכרת סוג 2 המטופלים בזריקות אינסולין מרובות יומיות (MDI) או במשאבת אינסולין

 

מדי סוכר ומקלוני בדיקה

פרטים קופ"ח
כללית
קופ"ח
מכבי
קופ"ח
מאוחדת
קופ"ח
לאומית
משרד הביטחון-
אגף השיקום
צה"ל
מד סוכר פריסטייל פרידום
לייט ומקלונים לבדיקת
סוכר בדם
מד סוכר פריסטיל
אופטיום ניאו ומקלונים
לבדיקת סוכר בדם
 
מקלונים לבדיקת
בטא-קטון בדם
פריסטייל אופטיום
         

 

מערכת ®HSAD dopinmO

  קופ"ח
כללית
קופ"ח
מכבי
קופ"ח
מאוחדת
קופ"ח
לאומית
משרד הביטחון-
אגף השיקום
צה"ל
סוכרתיים עם
סוכרת 1
עד גיל 81
   
סוכרתיים עם 
סוכרת סוג 1
מעל גיל 81 ונשים בהריון

שצורכים עד
07 יח' אינסולין
ביום

בהתאם לאישור
רפואי בכפוף
לשיקול הקופה
בכפוף לאישור
עדת חריגים
סוכרתיים עם
סוכרת סוג 2
 
בהתאם לאישור
רפואי בכפוף
לשיקול הקופה
       

 

מחטים לעטי הזרקה

פרטים קופ"ח
כללית
קופ"ח
מכבי
קופ"ח
מאוחדת
קופ"ח
לאומית
משרד הביטחון-
אגף השיקום
צה"ל
piT dnomaiD
קליקפיין
mm4/mm5/mm6/mm8
   
קליקפיין
mm01/mm21
         

 

מחטי דקירה

פרטים קופ"ח
כללית
קופ"ח
מכבי
קופ"ח
מאוחדת
קופ"ח
לאומית
משרד הביטחון-
אגף השיקום
צה"ל
ויטרקס מולטיקולור
G82
 
ויטרקס סופט
G82/G03/G23
   

 

זמין עם או בלי אינדיקציות

 * הטבלה מבוססת על המידע הידוע לנו בעת כתיבתה ואינה מחליפה בדיקה פרטנית מול הרופא המטפל ומדיניות הקופה התקפה באותה עת.    הטבלה הינה בהתאם להתוויות סל הבריאות 2022-לקבלת מידע נוסף ניתן לעיין בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות https://www.health.gov.il/hozer/mk01_2022.pdf